بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl
 

همين يک لحظه را

 
image
 
 
کامبيز گيلانی
 

در نيمه ی راهيم
راهی مبهم،
در نيمه ای
که
لحظه ای بيش نيست،
در هاله ای
پر
از نمی دانم ها.

سنگ غلتانی است
زير پای سست ما
که
خيال ثبات را
مدام
در ذهن می فشارد،
که
در آرزوی صبح صادق
می پوسد.

در نيمه ی اين راهيم
که
تنها اين لحظه
در آن باقی می ماند،
که شايد پس از آن
وجودش را
کسی به ياد نياورد
ديگر.

در نيمه ی اين لحظه ايم
که هيچ راهی
در آن پايدار نمی ماند
و
تو هيچ نقشی
در قامت بلند اين راه
نخواهی داشت،
مگر حفظ همين لحظه،
که به تندی
از دست می رود.

اين لحظه ی پر ارزش را
در نيمه ی اين راه
ارزان نفروش،
لحظه ای
که در امتداد عبورش
از کائنات،
بيداری تو را می طلبد.

همين يک لحظه را
می شود بيدار ماند.

بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl