بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl
 

زمان، همه ی زمان

 
image
 
 
کامبيز گيلانی
 

در کنار ما ايستاده اند
آنها
که دوستشان داريم.
در کنار ما زندگی می کنند
آنها
که هزاران سال پيش
امروز ما را دوست می داشتند.
 
آنها
که هزاران سال ديگر
خواهند آمد
تا شايد خود ما را
دوست داشته باشند.
 
زمان
خطی است
که در آن
آنها که ايستاده اند،
در کنار يکديگر
زندگی را تجربه می کنند.
        
طبيعت
پايه ی آن زندگی است
و هنر
اين تصوير خلاقيت انسان
پاسخ اين حضور
در زمان.
 
اما در کنار ما
آنها که نايستاده اند،
که زندگی ما را
با تيرهای بی شماری
نشانه رفته اند،
آنها
که هزاران سال پيش
و
هزاران سال ديگر
لحظه های خلاق ما را
سر بريده
و
خواهند بريد،
خط ناشناس زمان حيات ما را
کوتاه می کنند
و
اين عمر کوتاه را
ارزان
به يغما می برند.
 
آنها
که با به زنجير کشيدن زمان
هر لحظه
داغ تاره ای
بر نفس های تنگ ما
حک می کنند.
 
پنجره ای
از سياه ترين گودال ها
تا سرخ ترين دشت های زمين
هميشه گشوده است
و
در کنارش
ديواری در انتظار خراب شدن
بر روی سری
که نمی تواند
تسليم ترس
 و
فريب شود.

 
بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl