خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 

استخوان زمين

 
image
 
 
کامبيز گيلانی
 

بگذار بباريم
مثل باران
بر روی زمين تشنه.
بباريم
چون گلوله
بر روی زمين ستيز بی رحم.
بارانی
که عشق می زايدش،
گلوله ای
که فرزانگی بوسيده اش.
 
بگذار پرواز کنيم
چون ابری خشمگين
که فرزندش
رفيق راه است.
 
بباريم
چون مزرعه ای پر خروش
بر شکم گرسنه ی جهان.
بگذار
چون ستاره ای آتشين
بر قلب سياه انديشه ای پليد
که عشق را می سوزاند،
دوام اراده را حک کنيم.
 
بگذار بباريم
چون مرهمی
روی استخوان خسته ی زمين
که غريبانه
در انتظار ظهور دستی است،
تا از اين شب سياه
برهاندش.
دستی
که هرگز
پنهان نبوده است.

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول